ศูนย์ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 Chumphon Primary Education Service Area Office 1

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ประเทศไทย

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลcovid19-1.pdf

แนวทางการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจ

Covid19CenterGuideline.pdf

แนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน (1 กรกฎาคม 2563)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1

แนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปืดภาคเรียน สพป.ชุมพร เขต 1.pdf

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563

คู่มือการจัดการเรียนการสอนโควิด.pdf

รายงาน เรียนออนไลน์ยุคโควิด-19 : วิกฤตหรือโอกาสการศึกษาไทย

รายงานโควิด-19ฉบับสมบูรณ์.pdf
รูปแบบและแนวทางบ้านปากน้ำ ระลอก2 (1).pdf
แผ่นพับระลอกใหม่.pdf

ช่องทางการรับชมการเรียนการสอน DLTV ผ่านทาง Youtube

⭐ระดับปฐมวัย

DLTV 10 Channel (อ.1) 👉https://www.youtube.com/channel/UClX_qrfxdY0pehFLQlDLhQg

DLTV 11 Channel (อ.2) 👉https://www.youtube.com/channel/UCI0eiYlls9Y47aOU96xAemA

DLTV 12 Channel (อ.3) 👉https://www.youtube.com/channel/UC7xIbvdpMxJb6wkG1qXe8rw

⭐ระดับประถมศึกษา

DLTV 1 Channel (ป.1) 👉https://www.youtube.com/channel/UCFBuPBMDcSicTP5GfxbFHpg

DLTV 2 Channel (ป.2) 👉https://www.youtube.com/channel/UC2uYNskNpuDvqn33C057ISg

DLTV 3 Channel (ป.3) 👉https://www.youtube.com/channel/UCezKs4-KYiIHKn5i1Nt-qOw

DLTV 4 Channel (ป.4) 👉https://www.youtube.com/channel/UCd0-4UQpthShqV7OJBIz_NA

DLTV 5 Channel (ป.5) 👉https://www.youtube.com/channel/UCTafxsRhuz3g7QWKTZmEojg

DLTV 6 Channel (ป.6) 👉https://www.youtube.com/channel/UCJzyKNJbubOHGR_WwywJepA

⭐ระดับมัธยมศึกษา

DLTV 7 Channel (ม.1) 👉https://www.youtube.com/channel/UCSod_rJdoR9IRZijeDBFlWA

DLTV 8 Channel (ม.2) 👉https://www.youtube.com/channel/UCg99AE0UUshijHwyVV9_KLw

DLTV 9 Channel (ม.3) 👉https://www.youtube.com/channel/UCb4UVRPxydOnmVdzbwSiQjg

อัพเดทเรื่องราวข่าวสาร

ข่าว สพป.ชุมพร เขต 1

ข่าวโรงเรียน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพป.ชุมพร เขต 1

แบบสำรวจอุปกรณ์ในการจัดการเรียนทางไกลของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2563

แบบสำรวจอุปกรณ์ในการจัดการเรียนทางไกลที่บ้านนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2562 (การตอบกลับ)