6th new Copenhagen Guitar Festival

4 .-11. August 2018

Lørdag d. 4. august 2018:

Carlos Bonell (England)

Søndag d. 5. august 2018

Erlendis Guitar Quatet (Polen)

Tirsdag d. 7. august 2018

Tim McVeigh-Pedersen (Danmark)

Onsdag d. 8. august 2018 Mie Ogura & Atanas Ourkouzounov (Japan/Bulgaria)

Onsdag d. 8. august 2018

Mie Ogura & Atanas Ourkouzounov (Japan/Bulgarien)

Fredag d. 10. august 2018

Siqueira Lima Guitar Duo (Brasilien)


Lørdag d. 11. august 2018

Miroslav Tadić

(Bosnien/Kroatien/Serbien)