รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานควบคุมภายใน ปีการศึกษา 2561

  • รายงานผล ระดับหน่วยงานย่อย
  • รายงานผล ระดับโรงเรียน
  • หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปอ.1
  • รายงานผลการปฏิบัติงาน งานควบคุมภายใน ตามระบบ PDCA