การเดินทาง เจ้าภาพไม่มีรถบริการรับ-ส่ง ผู้ร่วมประชุมวิชาการ ปอมท.จากสนามบิน

ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมสามารถประสานโรงแรมที่พัก รถรับ-ส่ง เที่ยวละ 100 บาท/ท่าน

การชำระค่าลงทะเบียน

ผู้ส่งบทความวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 2,500 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน จำนวน 3,000 บาท

โอนเงินชำระค่าลงทะเบียน

ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

เลขที่บัญชี 980-6-08449-7

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หลังจากโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนแล้วกรุณาส่งใบโอนมาที่

E-Mail : aor.sirinooch.m@gmail.com

หรือ Fax มาที่ 044233052

ติดต่อเจ้าภาพหลัก

สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2031 , 2032

โทรสาร 044-233052

โทรศัพท์ มือถือ 081 579 2760 และ 083 096 7221

E-mail : aor.sirinooch.m@gmail.com