นอกจากยาจะใช้ในการรักษาโรคแล้ว ยาอาจก่อให้เกิดโรคได้ เภสัชกรในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านยาจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการใช้ยา การประชุมครั้งนี้จะรวบรวมองค์ความรู้ของโรคที่เกิดกับระบบต่าง ๆ ตั้งแต่ระบบประสาท หัวใจ ปอด ไต ตับ น้ำดีและตับอ่อน ผิวหนัง กล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูก ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด ตลอดจนความผิดปกติของ electrolytes และสมดุลกรดด่าง metabolic syndrome และการแพ้ยา การเกิดไข้จากยา เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันรวมถึงการป้องกันการแพ้ยาซ้ำและรักษาโรคที่เกิดจากการใช้ยาต่อไป

เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง absorption (how and when to administer), distribution (site of infection penetration), metabolism (drug interaction) and elimination (dosage adjustment) และคุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์ของยาต้านจุลชีพ ยาต้านเอชไอวี ยาต้านเชื้อรา และยาต้านวัณโรคในการเลือกยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเหมาะสมกับผู้ป่วย

ติดต่อสอบถาม

หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ 0 5596 3647 โทรสาร 0 5596 3734 E-mail: conference.pha.nu@gmail.com