เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง absorption (how and when to administer), distribution (site of infection penetration), metabolism (drug interaction) and elimination (dosage adjustment) และคุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์ของยาต้านจุลชีพ ยาต้านเอชไอวี ยาต้านเชื้อรา และยาต้านวัณโรคในการเลือกยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเหมาะสมกับผู้ป่วย

ติดต่อสอบถาม

หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ 0 5596 3647 โทรสาร 0 5596 3734 E-mail: conference.pha.nu@gmail.com