โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2561

ติดต่อสอบถาม

หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ 0 5596 3647 โทรสาร 0 5596 3734 E-mail: conference.pha.nu@gmail.com