การประชุม

หารือเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการอาชีวศึกษาของสถาบัน

แบบฟอรืมใบบันทึกรายชื่อผู้เข้าประชุม.docx
ระเบียบวาระการประชุม ส่วนที่ 1 (สำหรับวิทยาเขต).docx
ระเบียบวาระการประชุม (สำหรับวิทยาเขต).docx