ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

ครูอดุลย์ บ่อศิลป์

วิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ3)

บทที่ 1 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น

Application Development

บทที่ 2 การสร้างสรรค์ผลงานด้วยภาษา

ไพทอน

บทที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานด้วย Scratch

บทที่ 4 การประมวลผลข้อมูล

บทที่ 5 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

บทที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเท่าทัน

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

บทที่ 1 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

บทที่ 2 เทคโนโลยีแก้ปัญหา

บทที่ 3 เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า

วิทยาการคำนวณ ม.6

บทที่ 1การแบ่งปันข้อมูล

บทที่ 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่

บทที่ 3 พลเมืองดิจิทัล

บทที่ 4 อาชีพในยุคดิจิทัล

การเขียนโปรแกรมด้วย python

ภาษาไพทอน(Python)และการเขียนเบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมด้วย python สำหรับผู้เริ่มต้น