แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นางนวลนภา ริมโพธิ์เงิน

หัวหน้าแผนก

นางพัชรี ลีปรีชานนท์

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

นายอภิสิทธิ์ โรมเมือง

ครูประจำแผนก

นส.ขนิษฐา นาคเป้า

ครูประจำแผนก