ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

เล่มคู่มือการปฏิบัติงาน.pdf

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การร้องเรียน/ร้องทุกข์

(เรื่องทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้าง)

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


ขั้นตอนการยื่นคำร้องเรียนร้องทุกข์.pdf

ขั้นตอนการยื่น

คำร้องเรียน


5.คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ช่องทางการร้องเรียน


ขั้นตอนการยื่นคำร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf

ขั้นตอนการยื่น

คำร้องเรียน


สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562.pdf

สรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบสรุปข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์