พัฒนาชุมชนใสสะอาด

ประกาศมาตรฐานจริยธรรม ปี 2561

ประกาศมาตรฐานจริยธรรม ปี 2562

ประกาศนโยบายสร้างความโปร่งใส ปี 2561

ประกาศนโยบายสร้างความโปร่งใส ปี 2562

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2561

ระกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2562

โครงการพัฒนาชุมชนลำปางใสสะอาด ปี 2561

โครงการพัฒนาชุมชนลำปางใสสะอาด ปี 2562

โครงการนวัติกรรมมิติที่ 1 CDD LP E - Service ปี 2561

โครงการนวัติกรรมมิติที่ 1 LAMPANG QUALITY ปี 2562

โครงการกิจกรรม 5 ส. ปี 2561

โครงการกิจกรรม 5 ส. ปี 2562

โครงการ Lampang Warning Center ปี 2561

โครงการ Lampang Report Award ปี 2561

คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ ปี 2561

คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ ปี 2562

คำสั่งคณะทำงานสนับสนุน CDD LP E – Service ปี 2561

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ ปี 2561

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ ปี 2562

เกณฑ์การประเมิน ปี 2561

เกณฑ์การประเมิน ปี 2562