Computer Education LPRU

วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วิพากษ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง 2562 วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกาซะลอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาพกิจกรรม

ผลงานแอพพลิเคชัน "SukSungWai"

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ี่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการประกวด ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” ซึ่งได้จัดทำผลงานแอพพลิเคชัน "SukSungWai" มีผู้พัฒนาคือ นายนพรัตน์ สวยฉลาด นายณัฐชานน แสนคำลือ นักศึกษาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ผ.ศ.สมชาย เมืองมูล อาจารย์ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมสาขาวิชา

กิจกรรมบายศรีนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาพกิจกรรม

อบรมวิทยาการคำนวณ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมออกค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา

ภาพกิจกรรม