Computer Education LPRU

ประกวดแข่งขัน "EPUB"

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทั้ง 3 ทีม ในการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสำหรับนักเรียนผู้พิการ ด้วยการพัฒนาหนังสือ(EPUB) เพื่อส่งเสริมการอ่านประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนผู้พิการ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เมืองมูล โดยได้รับรางวัลทั้ง 3 ประเภท ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ทีมครูคอมออนไลน์2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับประถมศึกษา ทีม TOUCH BOARD - 3. รางวัลชมเชยระดับ มัธยมศึกษา ทีม SST3312 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ภาพกิจกรรม

ผลงานแอพพลิเคชัน "SukSungWai"

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ี่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการประกวด ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” ซึ่งได้จัดทำผลงานแอพพลิเคชัน "SukSungWai" มีผู้พัฒนาคือ นายนพรัตน์ สวยฉลาด นายณัฐชานน แสนคำลือ นักศึกษาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สมชาย เมืองมูล อาจารย์ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ภาพกิจกรรม

วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ได้ทำการวิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5ปี) ฉบับปรับปรุง 2562 วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกาซะลอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมสาขาวิชา

กิจกรรมบายศรีนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาพกิจกรรม

อบรมวิทยาการคำนวณ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมออกค่ายคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา

ภาพกิจกรรม