คุณครู กิตติทวยสอน

ครูหนุ่ม

คุณครูประวิทย์  คดีเวียง

ครูติงหลาน

คุณครูณัฐณิการ์  เกลี้ยงพร้อม

ครูมุ้ย

คุณครูบัณฑิตา  ทุมมา

ครูแพร

แจ้งเตือนอันตรายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ตลอดช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีข่าวคราวเกี่ยวกับมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนัก หลอกลวงส่งข้อความขอยืมเงินบ้าง อ้างจ่ายสินค้าให้ก่อนบ้าง โดยมิจฉาชีพเหล่านี้ได้แฮกเข้าระบบไลน์หรือเฟสของผู้เสียหาย และได้ส่งข้อความยืมเงินไปหารายชื่อผู้ติดต่อในไลน์หรือเฟสนั้น บางคนหลงเชื่อโอนเงินให้ ก่อให้เกิดความเสียหาย


แจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อการส่งข้อความขอยืมหรือทวงเงินโดยเด็ดขาด  หากเจอกรณ๊ดังกล่าว ควรโทรหาเพื่อพูดคุยยืนยันว่าคือเจ้าของไลน์หรือเฟสตัวจริง  หากเจอการบ่ายเบี่ยงให้พึงระลึกเลยว่าไม่ใช่ตัวจริง 


ฉลาดรู้...ฉลาดใช้โซเชียล...ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

Ameca 

ทำความรู้จัก Ameca หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์  ที่ใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุด  จนอาจทำให้ใครหลายคนต้องประหลาดใจถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาไปอีกขั้นของโลกหุ่นยนต์และเทคโนโลยี  โดยได้รับการออกแบบและพัฒนาโดย  Engineered Arts ของสหราชอาณาจักร  

หลักสูตรทวิศึกษาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2564

                  การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) คือการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนในสายวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกันการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เป็นแนวคิดใหม่และเป็นการสร้างนวัตกรรมในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในการศึกษาทางด้านวิชาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการมีงานทำมากกว่าการมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพียงอย่างเดียว เป็นความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานประกอบการต่างๆ ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน การเทียบโอนหน่วยกิต รวมทั้งการฝึกงานในสถานประกอบการแนวคิดในการจัดการศึกษารูปแบบคู่ขนาน เริ่มต้นเมื่อปี 2553 ภายใต้โครงการ “ร้อยเอ็ดโมเดล” โดยหลังจากได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2553ปรากฏว่ามีสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งมีนักเรียนไม่เกิน 120 คนอยู่เป็นจำนวนมาก คณะผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) พร้อมด้วยผู้อำนวยการและครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จึงเข้าหารือกับผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรพิสัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อหาแนวทางเพิ่มจำนวนนักเรียนภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ โดยทำความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกัน 

VDO By ครูวีรยุทธ  หยุดยั้ง

วิทยากรการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบระดับชาติ

คุณครูศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบระดับชาติ N-NET  ให้กับ สกร.อ.สุวรรณภูมิ ในวันที่ 20 - 21 มกราคม 2567