การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการเรียนรู้วิทยาการการคำนวณ (Coding) ระดับประถมศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ ได้กำหนดสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกเป็น 4 สาระ ได้แก่

  • สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

  • สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ

  • สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

  • สาระที่ 4 เทคโนโลยี

มีสาระเพิ่มเติม 4 สาระ ได้แก่ สาระชีววิทยา สาระเคมี สาระฟิสิกส์ และสาระโลกดาราศาสตร์และอวกาศ

  • คู่มือการใช้หลักสูตรสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding)
สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมชี้แจงการดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการการนิเทศ ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ณ โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพกิจกรรม

ณะกรรมการการนิเทศ ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ณ โรงเรียนเรืองดรุณีวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการการนิเทศ ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ณ โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการการนิเทศ ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพกิจกรรม

คลังสื่อการเรียนการสอน คลังข้อสอบ เว็บไวต์เพื่อการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานการณ์จำลอง หมวดสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของโลก และชีววิทยา

คอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ

กิจกรรมคอมพิวเตอร์ สสวท. วิทยาการคำณวน