ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СИМЕОН РАДЕВ" - ГРАД ПЕРНИК

Проект "School in the cloud" №2019-1-ВG01 – КА101-061983 по програма „Еразъм+”,

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”,

сектор „Училищно образование” - 2019 г. - 2020 г.


Началото на 21 век е характерно с дигитализиране на ежедневието - учениците са компетентни потребители на разнообразни дигитални технологии и бързо се адаптират към новопоявяващите се такива; нямат психологически бариери в използването на нови ИТ приложения; предпочитат да използват интерактивни системи за обучение, вместо да са пасивни потребители на информация; имат потребност да са постоянно свързани чрез интернет; ученето с помощта или посредничеството на технологиите е сред техните първи предпочитания, като очакват техните учители също да работят с технологиите и да ги използват за целите на обучението.


С внедряването на облачни технологии в училище се дава възможността да се създадат и да се управляват сигурни и електронни профили за всеки ученик, учител и служител, където информацията е защитена. Осигурен е достъп до приложения, които са полезни за организацията и провеждането на един съвременен учебен процес.

Тази стратегическа цел е дългосрочна и предполага плавен процес на квалификация на целия педагогически и административен персонал, приемане на нов стил на работа, а и също така е необходимо материално обезпечена среда.

Подцели :

1. Прилагане на електронната платформа G suite в образованието в учебния процес. Учителите ща използват технологиите при организацията на работата в клас, представянето на учебния материал и ; оценяването на учениците и възлагането на задачи за домашна работа и индивидуална подготовка на учениците , в извънкласни и извънучилищни дейности и форми; . В резултат се очаква подобряване на равнището на владеене на ключови компетентности като дигитална компетентност, инициативност и предприемачество.

2. Нов поход на управление на служебния информационен поток чрез въвеждане на облачни технологии. Въвеждане на иновации в управлението на информацията и подобряване на качеството на общуване в училищната общност между всички заинтересовани страни.

3. Дигитализиране на процеса на отчитане на свършената работа и управление на потока на информация към и от счетоводството и училищния персонал.

4. Чрез облачните технологии целим подобряване на качеството на обучение на учениците, като индивидуализираме в голяма степен процеса на обучение.