"FAIR TRAIN" CITY GAME


O GRZE:

Grę od 2007 roku wspierały różne międzynarodowe inicjatywy. Dzięki możliwości udziału w nich gra w ogóle miala swój początek. Oto historia gry i projektów wspierających krok po kroku: /

ABOUT A GAME:

Since 2007, the game has been supported by various international initiatives. Actually, thanks to the possibility of participation in them, the game in general had its beginning. Here is the story of the game and step-by-step support projects:CELE GRY:

● upowszechnianie wśród młodzieży, nauczycieli/ek oraz mieszkańców/ek Śląska treści z zakresu edukacji globalnej ze szczególnym uwzględnieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju

●zwrócenie uwagi uczestników/ek na globalne wyzwania i problemy oraz skłonienie do poszukiwania ich rozwiązań i zaplanowania działań

● zachęcenie młodzieży do aktywności w czynieniu świata bardziej sprawiedliwym i przyjaznym

● rozwijanie u młodzieży kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności krytycznego myślenia, współpracy i odpowiedzialności


OBJECTIVES OF THE GAME:

● dissemination of contents in the field of global education to young people, teachers and residents of Silesia region, with particular emphasis on the Sustainable Development Goals

● drawing participants' attention to global challenges and problems, as well as getting them to look for solutions and plan activities

● encouraging young people to be active in making the world more just and friendly

● developing key competences in the youth, with particular emphasis on the skills of critical thinking, cooperation and responsibility

Koordynatorki gry FAIR TRAIN/ Coordinators of the FAIR TRAIN game:

  • Dobrosława Egner – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich; trenerka edukacji globalnej Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie; coach, trener biznesu/ Dobrosława Egner - Youth Culture Center No. 2 in Piekary Śląskie; global education trainer of the Center for Education Development in Warsaw; coach, business trainer.
  • Iwona Müller – doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych w Katowicach, Zespół Szkół Handlowych w Katowicach/ Iwona Müller - methodological adviser for school libraries in Katowice, School of Commerce in Katowice
  • Dorota Ulaczyk - koordynatorka w latach 2011-2014 - pedagog w Zespole Szkół Handlowych w Katowicach, twórczyni pracowni IGLARNIA w Katowicach/ Coordinator in 2011-2014 - teacher at the School of Commerce in Katowice, creator of the studio IGLARNIA in Katowice
  • Beata Górny - koordynatorka gry w roku 2018 - pedagog specjalny, nauczycielka w Specjalnej Szkole Podstawowej Fundacji ARKA NOEGO, właścielka Gabinetu Stymulacji Rozwoju EDU-PROGRESSIO/ game coordinator in 2018 - special educator, teacher at the Special Primary School of the ARKA NOEGO Foundation, owner of the EDU-PROGRESSIO Stimulation Development Cabine

PRZEDSTAWICIELKI FUNDACJI OTWARTY PLAN / edycje 2016-2018

  • Magdalena Klarenbach - ekspertka w realizacji projektów związanych z edukacją globalną, koordynatorka projektów oraz ewaluatorka z wykształceniem socjologicznym, mająca 7-letnie doświadczenie w projektach finansowanych ze środków Komisji Europejskiej oraz krajowych. W ostatnim czasie w PZS koordynowała projekt dot. edukacji globalnej “Zmieniaj nawyki na lepsze”, współfinan. ze środków MSZ. Realizuje badania socjologiczne dotyczące badania opinii (np. “Badanie opinii mieszkańców Krakowa pt. “Miasto dla ludzi i Przyrody”, FOP 2014), a także w zakresie edukacji globalnej (np. “Edukacja globalna w Małopolsce, Podmioty-Praktyki-Konteksty”, IMPULS 2015, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego). Prowadzi ewaluację projektów europejskich oraz krajowych/ expert in the implementation of projects related to global education, project coordinator and evaluator with sociological education, having 7 years of experience in projects financed by the European Commission and national funds. Recently, she coordinated the project on global education "Change habits for the better", co-financier at PZS. from the Ministry of Foreign Affairs. It implements sociological research on opinion polls (eg "Survey of Krakow residents' opinion on" City for People and Nature ", FOP 2014), as well as in global education (eg " Global education in Małopolska, Entities-Practices-Contexts", IMPULS 2015, at the request of the Marshal's Office of the Małopolska Voivodship). He conducts evaluation of European and national projects.
  • Emilia Ślimko - ekspertka w realizacji projektów i kampanii związanych z edukacją globalną oraz koordynatorka projektów dot. tematyki żywnościowej. Posiada 10-letnie doświadczenie w merytorycznej i finansowej realizacji projektów finansowanych ze środków Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz środków krajów (MSZ, NFOŚiGW). Od 2009 r. stale współpracuje ze Polską Zieloną Sieć (PZS), gdzie realizowała kampanie WYŻYWIĆ ŚWIAT oraz Klimat dla Rolników. Obecnie pełni funkcję ekspertki ds. edukacji globalnej w projekcie ”Jedz lokalnie – myśl globalnie” (Komisja Europejska). Autorka publikacji z zakresu zrównoważonego rolnictwa i suwerenności żywnościowej, prowadzi wykłady, warsztaty i szkolenia dla młodzieży szkolnej, studentów i seniorów/ expert in the implementation of projects and campaigns related to global education and project coordinator regarding food. He has 10 years of experience in the substantive and financial implementation of projects financed by the European Commission, the International Visegrad Fund and national funds (Ministry of Foreign Affairs, National Fund for Environmental Protection and Water Management). Since 2009, she has been constantly cooperating with the Polish Green Network (PZS), where she carried out campaigns to LET THE WORLD and the Climate for Farmers. Currently, she is a global education expert in the project "Eat locally - think globally" (European Commission). Author of publications in the field of sustainable agriculture and food sovereignty, she conducts lectures, workshops and trainings for school youth, students and seniors.
  • Magdalena Noszczyk - trenerka gry w roku 2017; doświadczona trenerka i ekspertka w zakresie edukacji globalnej. Ukończyła kurs trenerski w Studium Trenerów i Przywództwa Praeceptor. Koordynowała działania edukacyjne m.in. w projekcie „Zmieniaj nawyki na lepsze” w PZS, co obejmowało ścisłą współpracę z nauczycielkami. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu edukacji globalnej dla takich grup jak: nauczyciele, młodzież szkolna, dzieci, aktywiści, harcerze. Współautorka licznych materiałów oraz programów edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej i globalnej. W ostatnich latach współpracowała między innymi z PZS, Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Fundacją Kultury Chrześcijańskiej „ZNAK”, ODE “Źródła”, ZHP/ game trainer in 2017; an experienced trainer and expert in the field of global education. She completed a training course at the Praeceptor College of Trainers and Leadership. Coordinated educational activities among others in the project "Change habits for the better" in PZS, which included close cooperation with teachers. He conducts trainings and workshops in the field of global education for such groups as: teachers, school youth, children, activists, and scouts. Co-author of numerous educational materials and programs in the field of ecological and global education. In recent years she has collaborated with, among others, PZS, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej "ZNAK", ODE "Źródła", ZHP.