Cito-toets Groep 4 oefenen

Cito-toetsen in groep 4 worden twee keer per jaar afgenomen. De eerste reeks Cito-toetsen vinden plaats medio januari. Omdat het dan middenin het schooljaar is, worden deze toetsen de Cito Midden (Cito M4) genoemd. Kinderen maken later in het schooljaar, in juni, de zogenaamde Cito Eind-toets (niet te verwarren met de Eindtoets van groep 8). Deze wordt de Cito E4 genoemd.

Beide toetsmomenten hebben veel overeenkomsten en zijn erg belangrijk. Wat houden de Cito-toetsen precies in? Waarom zijn Cito-toetsen zo belangrijk? En hoe kun je je kind goed voorbereiden op deze toetsen? Op die vragen krijg je in dit artikel een duidelijk antwoord.


Wat houden de Cito-toetsen van groep 4 precies in?

In groep 4 worden Cito-toeten afgenomen voor de volgende vakken:

 • rekenen

 • begrijpend lezen

 • woordenschat

 • spelling

Ook wordt door middel van andere toetsen bekeken hoever een kind is op het gebied van technisch lezen.

De Cito-toetsen voor rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling worden gedurende enkele ochtenden afgenomen. Iedere toets duurt ongeveer een half uur (spelling en woordenschat) tot een compleet lesuur (rekenen en begrijpend lezen), al horen kinderen die meer tijd nodig hebben, die tijd ook te krijgen.

De vragen op de CIto-toets gaan over alle lesstof die tot dat moment aan bod is gekomen. BIjvoorbeeld:

 • rekenen tot en met de 100 (met bewerkingen als optellen en aftrekken)

 • de tafels kunnen toepassen

 • het foutloos kunnen schrijven van woorden in categorieën óf werkwoorden

 • de betekenis van woorden kennen die in groep 4 aan bod komen

 • het bepalen van de inhoud van een tekst en hierover vraen kunnen beantwoorden

Hoe belangrijk zijn Cito-toetsen in groep 4?

Waarom nemen scholen naast de methodetoetsen ook Cito-toetsen af? En waarom vinden die twee keer per jaar plaats? Het zijn vragen die veel ouders stellen.

Anders dan de methodetoetsen (dat zijn de toetsen die bij de lesmethodes horen) tellen de scores van Cito-toetsen mee in de leerlingvolgsystemen van kinderen. Anders gezegd: de resultaten gaan de gehele schoollooptijd mee en vormen de basis voor het werken in de klas.

Cito-toetsen toetsen de kennis van leerlingen over de langere tijd. Waar een methodetoets de stof van de laatste weken toetst, doet een Cito-toets dat over een half schooljaar.

 • De Cito M4 toetst de stof vanaf augustus tot en met december

 • De Cito E4 toetst de stof vanaf januari tot en met mei/ juni


De scores van de Cito-toetsen worden vervolgens gebruikt door de leerkracht om plannen te schrijven. Kinderen die hoog scoren worden meer uitgedaagd. Kinderen die laag scoren krijgen extra instructie en eventueel aangepast werk. Ook op de vraag of een leerling een jaar over zou moeten doen, geven Cito-scores een duidelijk antwoord.


Cito-toetsen groep 4 oefenen

Normaal gesproken hoef je je als ouder geen zorgen te maken voor de Cito-toetsen. Leerkrachten bereiden hierop voor. De inhoud van de Cito-toetsen komt in de periode voorafgaand aan bod.

Toch verschillen de Cito-toetsen aanzienlijk van de gewone methodetoetsen. Kinderen geven vaak aan in de war te raken door de vraagstelling en hebben moeite met de directe manier van vraagstelling.

Wanneer kinderen faalangstig zijn of wanneer er twijfels zijn op het leergebied van een kind kan het zinvol zijn om de Cito-toetsen M4 en E4 met kinderen te oefenen. Het oefenen kan het beste plaatsvinden in een veilige omgeving en gebeuren aan de hand van goed oefenmateriaal.

Oefenboeken Cito M4 en E4

Als je goed wil oefenen moet je goede oefenboeken gebruiken: oefenboeken die écht over de stof van groep 4 gaan. De oefenboeken van Educazione komen als beste in aanmerking. Deze oefenboeken zijn in drie varianten beschikbaar, namelijk een deel 1 voor de Cito M4, een deel 2 voor de Cito E4 en een combinatiebundel van beide boeken

Beide delen bevatten meer dan 330 unieke oefeningen (660 oefeningen in de combinatie). Daarmee heb je als ouder meer dan genoeg materiaal in huis om de Cito-toets van groep 4 te oefenen. Veel ouders hebben het oefenboek al gebruikt en zijn zeer tevreden. Vooral de vraagstelling en de wijze waarop het oefenboek voorbereidt op de echte Cito-toetsen worden genoemd als voordelen.

Andere voordelen zijn:

 • Het oefenboek wordt ieder jaar grondig herzien en aangepast naar nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

 • Er is ruimschoots aandacht voor de vakken rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling.

 • De taken zijn gebaseerd op de toetsen die kinderen op school krijgen.

 • Kinderen kunnen de taken zelfstandig maken, maar ook met behulp van een ouder.

 • Het boek bereidt zeer zorgvuldig en uitgebreid voor op de Cito-toetsen van groep 4 en kan het hele jaar gebruikt worden.

 • Voor de prijs van twee uur bijles haal je ook een compleet oefenboek in huis.


Wil je meer weten? Klik dan op de links hieronder om de betreffende boeken beter te bekijken.

Cito-toets Groep 4 Oefenen M4

Uitgebreid oefenen voor de Cito-toetsen van januari (M4)

Ruim 330 unieke oefeningen

Bereidt voor op alle lesstof in groep 4


Cito-toets Groep 4 Oefenen E4

Uitgebreid oefenen voor de Cito-toetsen van mei (E4)

Ruim 330 unieke oefeningen

Bereidt voor op alle lesstof in groep 4


Cito-toets Groep 4 Oefenen Combi

Uitgebreid oefenen voor de Cito-toetsen van groep 4 januari en mei (M4 en E4)

Ruim 660 unieke oefeningen

Zeer compleet

Bereidt voor op alle lesstof in groep 4