Chung-Huang Yang, Ph.D.

Professor, National Kaohsiung Normal University, Taiwan

Distinguished Professor, Xi'an University of Posts and Telecommunications, China

Guest Professor, Xidian University, China

http://security.nknu.edu.tw/, https://sites.google.com/view/chyang123/

Google Scholar

楊 中皇

國立高雄師範大學 教授

西安郵電大學 特聘教授

西安電子科技大學 客座教授

《素書》 ”賢人君子,明於盛衰之道,通乎成敗之數,審乎治亂之勢,達乎去就之理。

故潛居抱道,以待其時。若時至而行,則能極人臣之位;得機而動,則能成絕代之功。

如其不遇,沒身而已。是以其道足高,而名重於後代。”