รพสต.ทุ่งรวงทอง

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทองเป็นหน่วยบริการที่มีคุณภาพดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บูรณาการดำเนินงานกับทุกภาคส่วน ชุมชนมีส่วนร่วม ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ

พันธกิจ

แผนที่

ทรัพยากรในพื้นที่