กลุ่มบริหารทั่วไป

โรงเรียนชุมแพศึกษา

แนวปฏิบัติและระเบียบการใช้โรงอาหาร

โรงเรียนชุมแพศึกษา ปีการศึกษา 2561

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมแพศึกษา

ศูนย์ ICT ร่วมกลับกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชุมแพศึกษา

ติดตั้งอุปกรณ์ ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย Access Point ภายในโรงเรียนชุมแพศึกษา โดยกลุ่มบริหารทั่วไปได้อำนวยความสะดวกเรื่องอาคารสถานที่ และบุคลากรช่วยเหลือในการติดตั้งให้แล้วเสร็จ

ที่ตั้ง โรงเรียนชุมแพศึกษา

เลขที่ 167 หมู่ 18 ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130