กลุ่มบริหารทั่วไป

โรงเรียนชุมแพศึกษา

โรงเรียนชุมแพศึกษา ปีการศึกษา 2561

ตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมแพศึกษา

งานส่งเสริมสุขภาพ นำนักเรียนร่วมบริจาคโลหิตที่ บริษัท ต.แสงชัย

การจัดงานมงคลสมรส ณ หอประชุมอเนกประสงค์

การจัดงานมงคลสมรส ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อำนวยความสะดวกโดยกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนชุมแพศึกษา

การแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนชุมแพศึกษา

เนื่องด้วยหอประชุมอเนกประสงค์ เกิดประหากระแสไฟฟ้าไมาเพียงพอในการให้บริการ ในคาบเรียนอบรมพัฒนาแก่นักเรียน และในการจัดประชุม ทางกลุ่มบริหารทั่วไปจึงติดต่อประสานการไฟฟ้าอำเภอชุมแพ ให้เข้ามาปรับปรุง ประเมินปัญหา และหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป

ศูนย์ ICT ร่วมกลับกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชุมแพศึกษา

ติดตั้งอุปกรณ์ ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย Access Point ภายในโรงเรียนชุมแพศึกษา โดยกลุ่มบริหารทั่วไปได้อำนวยความสะดวกเรื่องอาคารสถานที่ และบุคลากรช่วยเหลือในการติดตั้งให้แล้วเสร็จ

ที่ตั้ง โรงเรียนชุมแพศึกษา

เลขที่ 167 หมู่ 18 ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130