ใบประกาศ

2.2.1การใช้โปรแกรม Microsoft Office Word ๒๐๑๖ (การทำหนังสือราชการ) ระดับ ปวช

2.2.2การใช้โปรแกรม Microsoft Office Word ๒๐๑๖ ระดับ ปวส

2.2.3การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excell ๒๐๑๖ ระดับ ปวช

2.2.4การใช้โปรแกรม Microsoft Office Excell ๒๐๑๖ ประยุกต์ ระดับ ปวส

2.2.5การใช้โปรแกรม Microsoft Office Access ๒๐๑๖ ระดับ ปวช

2.2.6การใช้โปรแกรม Microsoft Office Access ๒๐๑๖ ระดับ ปวส

2.2.7การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS ๖ ระดับ ปวช

2.2.8การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS ๖ ระดับ ปวส

2.2.9การใช้โปรแกรม Dream Weaver CS ๖ ระดับ ปวช

2.2.10การใช้โปรแกรม Dream Weaver CS ๖ ระดับ ปวส

2.2.11การใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio ๒๐๑๗ ระดับ ปวช

2.2.12การใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio ๒๐๑๗ ระดับ ปวส

2.2.13การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC ๒๐๑๘ ระดับ ปวช

2.2.14การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC ๒๐๑๘ ระดับ ปวส

2.2.15การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS ๖ ระดับ ปวส

ผู้แข่งขัน

1.1.1งานบริการตรวจเช็ครถยนต์ปวช

1.1.2งานบริการตรวจเช็ครถยนต์ปวส

1.1.3งานเครื่องยนต์เล็กปวช

1.1.4งานซ่อมรถจักรยานยนต์

1.1.5งานเขียนแบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ปวช

1.1.6ภาษาอังกฤษเทคนิคเครื่องยนต์ปวช

1.2.1งานเครื่องเสียงปวช

1.2.2งานวงจรดิจิตอลปวช

1.2.3งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมปวช

1.2.4การออกแบบวงจรดิจิตอลปวส

1.2.5งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปวส

1.2.6การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมโทรคมนาคคมปวส

1.2.7งานไมโครคอนโทรลเลอร์ปวส

1.3.1การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารปวช

1.3.2งานเครื่องทำความเย็นปวช

1.3.3การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าปวช

1.3.4การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าปวส

1.3.5การเขียนโปรแกรมควบคุมคอนโทรเลอร์ PLC ปวส

1.3.6การพันมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟสปวช

1.3.7การพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสปวส

1.3.8การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ปวส

1.3.9การติดตั้งไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมปวส