โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ๓๕๒๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร ๓๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  • อายุ ไม่เกิน ๕๐ ปี ณ ปีที่สมัคร
  • สัญชาติ ไทย
  • ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
  • มีประสบการณ์ด้านการวิจัย ไม่เกิน ๒ ปี และไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
  • กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า
  • กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
  • กรณีอื่นๆ ที่ไม่กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะทำงานฯของ วช. พิจารณาเป็นรายกรณี
  • ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก ในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด
  • หน่วยงานเครือข่ายรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการฯ

** ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยเครือข่าย วช. ที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ