Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Chicalote
Discipline: Voeding

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De opdrachtnemer: Cheryl Francken, in het bezit van het Nederlandse basisdiploma Voedingsleer en het Nederlandse diploma Gewichtsconsulent
De klant: degene aan wie door de opdrachtnemer advies en/of informatie verstrekt wordt in de vorm van een cursus, dan wel aan wie een lezing of presentatie gegeven wordt. (Indien de lezing of presentatie gegeven wordt aan een groep is er toch sprake van 1 klant, namelijk degene die voor de dienst betaalt).

Artikel 2, Algemeen
De opdrachtnemer geeft voorlichting en/of advies over voeding en/ of afvallen aan de klant door middel van een cursus/ presentatie / lezing/ Masterclass. De presentatie of lezing is op locatie. De cursus wordt als zelfstudie gedaan.

Artikel 3, Verhindering
Indien de klant een afspraak voor een presentatie/ lezing /Masterclass die gegeven wordt door de opdrachtnemer niet kan nakomen, dient de klant de opdrachtnemer hiervan 48 uur voorafgaand aan de geplande afspraak van op de hoogte stellen. Indien de klant dit nalaat, zullen er kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten bestaan uit: 50 euro voor het geleden tijdverlies en 50% van de eventuele kilometervergoedingkosten voor de kilometers die normaal gemaakt zouden worden bij nakoming van de afspraak.

Artikel 4, Tariefstelling
De tarieven zijn bekend bij de klant via de website van de opdrachtnemer (via www.chicalote.nl) en/of zullen per email bevestigd worden in de vorm van een factuur. Voor de afspraak is de opdrachtgever op de hoogte van de geldende tarieven.

Artikel 5, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen betaalt de klant het verschuldigde bedrag per overschrijving op de bankrekeningnummer van de opdrachtnemer. Deze bankrekeningnummer wordt vermeld op de factuur of via de webshop. Het verschuldigde bedrag moet ten laatste twee dagen voor de afspraak op de rekening van de opdrachtnemer staan. 

Artikel 6, Aansprakelijkheid
Het eventuele advies van de opdrachtnemer is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de klant van door de opdrachtnemer verstrekte adviezen.

Artikel 7, Uw gegevens
De opdrachtnemer zal in geen geval gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.

Artikel 8, weigering
De opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor een opdracht en/ of klant te weigeren.

Algemene Voorwaarden Chicalote
Disciplines: Computer Skills, Engelse les, Redactie, Contentmanagement, Vertaalwerk, Teksten schrijven

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De opdrachtnemer: Cheryl Francken, communications professional
De klant: degene voor wie de opdrachtnemer een opdracht uitvoert

Artikel 2, Algemeen
De opdrachtnemer voert een opdracht uit op het adres van de opdrachtnemer. Een aantal afspraken op locatie zijn mogelijk in overleg en tegen kilometervergoeding.

Artikel 3, Verhindering
Indien de klant een ontmoetingsafspraak niet kan nakomen, dient de klant de opdrachtnemer hiervan 24 uur voorafgaand aan de geplande afspraak van op de hoogte stellen. Indien de klant dit nalaat, zullen er kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten bestaan uit: 50 euro voor het geleden tijdverlies en 50% van de eventuele kilometervergoedingkosten voor de kilometers die normaal gemaakt zouden worden bij nakoming van de afspraak.

Artikel 4, Tariefstelling
De tarieven zijn bekend bij de klant via de website van de opdrachtnemer (via www.chicalote.nl) en/of zullen per email bevestigd worden in de vorm van een factuur. Voor de afspraak is de opdrachtgever op de hoogte van de geldende tarieven.

Artikel 5, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen betaalt de klant het verschuldigde bedrag per overschrijving op de bankrekeningnummer van de opdrachtnemer. Deze bankrekeningnummer wordt vermeld op de factuur.
Het verschuldigde bedrag moet ten laatste twee dagen voor de afspraak op de rekening van de opdrachtnemer staan.

Artikel 6, Uw gegevens
De opdrachtnemer zal in geen geval gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.KvK: 66167167