โครงการ

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

 รายงานผล

การดำเนินกิจกรรม

ตามโครงการ

 รายงานกิจกรรม 2/2565

 รายงานกิจกรรม 1/2565

 รายงานกิจกรรม 2/2564

 รายงานกิจกรรม 1/2564

 รายงานกิจกรรม 2/2563

 

รายงานกิจกรรม 1/2563

 

 รายงานกิจกรรม 2/2562

รายงานกิจกรรม 1/2562