สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์: การนําความรู้ ทักษะ และ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ปัญหา
การดําเนินชีวิต และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อ คณิตศาสตร์ พัฒนาการคิด
อย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์


ทําไมต้องเรียนคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทําให้มนุษย์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมี ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ โดยกําหนดสาระหลักที่จําเป็นสําหรับผู้เรียนทุกคนดังนี้

• จํานวนและการดําเนินการ ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจํานวน ระบบจํานวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจํานวนจริง การดําเนินการของจํานวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจํานวน และการใช้จํานวนในชีวิตจริง

• การวัด ความยาว ระยะทาง น้ําหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงินและ เวลา หน่วยวัดระบบต่างๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ การแก้ปัญหา เกี่ยวกับการวัด และการนําความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ

• เรขาคณิต รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และ สามมิติ การนึกภาพ แบบจําลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation) ในเรื่องการเลื่อนขนาน (translation) การสะท้อน (reflection) และการหมุน (rotation)

- พีชคณิต แบบรูป (patern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น เซตและการดําเนินการ ของเซต การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต

• การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น การกําหนดประเด็น การเขียน ข้อคําถาม การกําหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การนําเสนอ ข้อมูล ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การสํารวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็น ในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตประจําวัน

• ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สื่อการเรียนการสอนเรื่อง "การเรียงลำดับจำนวน" โดย...ครูเอ้

สื่อการเรียนการสอนเรื่อง "ค่าประมาณใกล้เคียง" โดย...ครูหมู

สื่อการเรียนการสอนเรื่อง"การหาห.ร.ม.และค.ร.น." โดย...ครูโอ๋

สื่อการเรียนการสอนเรื่อง"การนับ 1-5 และ 0 โดย...ครูทิพย์