กองช่าง

นายเสถียร สุดสี

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายประสิทธิ เกตุแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสมปอง กันอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการกองช่าง

นายอัศนี บุญประสิทธิ

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายเดวิท จรจันทึก

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายคม มืนขุนทด

คนงานประจำรถขยะ

นายนิคม ก้านกิ่ง

พนักงานขับรถยนต์

นานเสกสรร ก้านกิง

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า