ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชาย จำนวน คน

หญิง จำนวน คน

รวมทั้งสิ้น คน

ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ชาย จำนวน ๑๙๗ คน

หญิง จำนวน ๑๙๕ คน

รวมทั้งสิ้น ๓๙๒ คน