การบูรณาการใช้เทคโนโลยี สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้

01>> การจัดการชั้นเรียน

ดาวน์โหลด ข้อมูล สำหรับการอบรม

กิจกรรมที่ 01 จัดเก็บเอกสารออนไลน์

จัดเก็บเอกสารออนไลน์ด้วย Google Drive ให้พื้นที่ในการจัดเก็บสำหรับ Account ทั่วไป 15 GB

018PDFescape manual.pdf

กิจกรรมที่ 02 สร้างห้องเรียนออนไลน์

สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Sites แบบใหม่ ง่ายและสะดวกกว่าเดิม

000GoogleSites201702.pdf

กิจกรรมที่ 03 ทดสอบหลังเรียน

ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้ Plickers

001plickers.pdf

02>> การจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมที่ 04 การจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV

Fire Fox Download Video and Flash

020ขั้นตอนการดาวน์โหลดคู่มือDLTV.pdf

กิจกรรมที่ 05 การจัดการเรียนการสอนด้วย DLIT

การเข้าถึง การเข้าถึงแหล่งข้อมูล DLIT

การใช้ Vizia เว็บไซต์สำหรับสร้าง video interactive

012Manual_Vizia.pdf

กิจกรรมที่ 06 ทดสอบหลังเรียน

ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้ Plickers

001plickers.pdf

03>> สื่อการเรียนการสอน

กิจกรรมที่ 07 การใช้ Animaker

Animaker โปรแกรมที่ช่วยให้เราสามารถสร้างการ์ตูน Animation หรือ Infographic Videos สาหรับการประชาสัมพันธ์

010Manual_Animaker.pdf

กิจกรรมที่ 08 การใช้ Venngage

เว็บไซต์สาหรับสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Infographic, Poster, Report มีชุดเครื่องมือ เมนู ที่หลากหลายสามารถเลือกใช้ ไอคอน รูปภาพ หรือ Template สำเร็จรูป มาประกอบการออกแบบได้มากมายหลายอย่าง

016ManualVenngage.pdf

กิจกรรมที่ 09 ทดสอบก่อนเรียน

ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้ Plickers

001plickers.pdf

04>> การวัดประเมินผล

กิจกรรมที่ 10 การสร้างแบบทดสอบด้วย Plickers

ตรวจข้อสอบ

001plickers.pdf

กิจกรรมที่ 11 การตรวจแบบทดสอบด้วย zipgrade

ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้ Plickers

013Manual_zipgrade.pdf

05>> การนิเทศติดตาม

กิจกรรมที่ 12 การประชุมออนไลน์ ด้วย ZOOM

การประชุมออนไลน์ ประชุมทางไกล Video Conference เป็นการติดต่อสื่อสารช่องทางหนึ่งที่มีความสะดวกและรวดเร็วมาก ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลกก็สามารถติดต่อประสานงานกันได้ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต

021การใช้โปรแกรม Zoom.pdf