ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

PLC ปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ โดยใช้ Google sites

วีดิทัศน์การอบรมทางไกล | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

การใช้งานโปรแกรม PowerPoint เบื้องต้น และการสร้างงานนำเสนอ

การสอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น -Microsoft Word

การสร้างตารางแบบง่ายด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel

การสร้าง E book ด้วย FlipAlbum

การสร้าง E-BOOK ด้วยโปรแกรม Desktop Author