QUẢN LÝ

 CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN


PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊNTRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

I. VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC HSSV

II. VĂN BẢN TRIỂN KHAI VỀ CÔNG TÁC HSSV

III. DANH SÁCH HSSV, GVCN, BCS LỚP

IV. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HSSV

V. RÈN LUYỆN HSSV

VI. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT HSSV

VII. BÁO CÁO, THỐNG KÊ CÔNG TÁC HSSV

VII. BÁO CÁO CỦA CÁC KHOA HÀNG THÁNG, HỌC KỲ, NĂM  HỌC

VIII. MẪU BIỂU CÔNG TÁC HSSV

IX. Y TẾ TRƯỜNG HỌC