หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 2918-19

Fax 044-255451