ยินดีต้อนรับ

welcome

สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาแหล่งดิน ด้วยศาสตร์ศิลป์เทคโนโลยีเซรามิกส์

Newest

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์

Ceramic Nrru PR.mp4

New

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง เครื่องปั้นดินเผาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานอวค์ความรู้และภูมิปัญญาของไทยด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

New

ประกาศ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ สามารถสอบบรรจุเป็นครูอาชีวศึกษา ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนได้แล้วนะครับ ตามประกาศของประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน

เเจ้งสาขาขาดเเคลน ครูอาชีวะเเละสพฐ โดยไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพ.pdf

New

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมเซรามิกส์

ที่ได้ร่วมแสดงผลงานในงาน “การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2561”


New

ประกาศผลการประกวดแข่งขันเครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรมแจกันร่วมสมัย ครั้งที่ 1

หลักสูตรนวัตกรรมเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยการเกษตร (100 ไร่) ขอเชิญศิลปิน นักเซรามิกส์ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ ที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาด้วยการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างศิลปะเครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรมแจกันร่วมสมัย โดยส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ภายใต้หัวข้อ “เครื่องปั้นดินเผาหัตถกรรมแจกันร่วมสมัย”

สรุปผลงานประกวดแจกันร่วมสมัย ครั้งที่ 1.pdf

New

สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กำหนดจัดโครงการ Big Cleaning Day สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หลักสูตรนวัตกรรมเซรามิกส์ (อาคาร 31) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

New

สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ และนำเสนอข้อมูลและแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผาสู่วิถีพอเพียง

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2562

เปิดรับสมัครโครงการประกวดแข่งขันเครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรมแจกันร่วมสมัย ครั้งที่ 1

หลักสูตรนวัตกรรมเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยการเกษตร (100 ไร่) ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาด้วยการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างศิลปะเครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรมแจกันร่วมสมัย โดยส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ชิงเงินรางวัลกว่า 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ภายใต้หัวข้อ “ของดีในร้อยไร่”

รายละเอียดโครงการการประกวดเครื่องปั้นดินเผาประติมากรรมลอยตัว ครั้งที่ 1

ใบสมัครประกวดแข่งขัน

โครงการประกวดแข่งขันเครื่องปั้นดินเผาประติมากรรมลอยตัว ครั้งที่ 1.pdf

New

เปิดรับสมัครโครงการประกวดแข่งขันเครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรมแจกันร่วมสมัย ครั้งที่ 1

หลักสูตรนวัตกรรมเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยการเกษตร (100 ไร่) ขอเชิญศิลปิน นักเซรามิกส์ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ ที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาด้วยการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างศิลปะเครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรมแจกันร่วมสมัย โดยส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ชิงเงินรางวัลกว่า 18,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ภายใต้หัวข้อ “เครื่องปั้นดินเผาหัตถกรรมแจกันร่วมสมัย”

รายละเอียดโครงการประกวดแข่งขันเครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรมแจกันร่วมสมัย ครั้งที่ 1

ใบสมัครประกวดแข่งขัน

โครงการแข่งขันเครื่องปั้นดินเผา ประเภทประชาชนทั่วไป.pdf

แบบฟอร์มสำหรับขอข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักสูตร

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิคเซรามิกส์

หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้ส่งผลงานของนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ในงาน “การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑” โดยมีประเภทงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ดังนี้ เครื่องปั้นดินเผาประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผาประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อ “Modern Lifestyle” โดยได้จัดส่งผลงานทั้งหมดจำนวน 18 ผลงาน ในนำผลงานไปส่งประกวดและติดตั้งผลงานวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานวิชาชีพตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จึงกำหนดให้อยู่ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์จะได้แสดงความรู้ ความสามารถ และความถนัดทางด้านศิลปะเครื่องปั้นดินเผาตามแนวคิดของตนเอง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของตลาดในระดับสากล

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เปิดอบรมครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอน ในกลุ่มสาระศิลปะศึกษา เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาโดยมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติการและสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิค และแนวความคิดในสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน โดยการบูรณาการทักษะด้านศิลปะกับกับการสอนในรายวิชาศิลปะศึกษา สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติด้านศิลปะได้ โดยการปฏิบัติจริงของครูแล้วนำไปถ่ายทอดสู่การจัดการเรียนการสอน ได้จัดอบรมเป็นที่เรียบร้อยพร้อมการรับใบประกาศนียบัตรจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561

หลักสูตรนวัตกรรมเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการประกวดศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาโคราช ครั้งที่ 1 “Korat Craft Pottery #1” ณ Art Gallery and Exhibition ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประกวดศิลปหัตถกรรมออกแบบลวดลายเครื่องปั่นดินเผาจากรูปทรงตุ๊กตาตกแต่งสวน โดยออกแบบตามจินตนาการของตนเองและถ่ายทอดแนวคิดทางด้านศิลปและวัฒนธรรมไทย ซึ่งผลโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบุญวัฒนา และ โรงเรียนเสิงสาง ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนพิมายวิทยา และ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียน ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดโครงการและจะนำผลงานไปเผยแพร่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อไป.

อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์เข้าร่วมกับกลุ่มบ้านศิลปินหัวหิน ศิลปินหมู่บ้านด่านเกวียน และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดกิจกรรม "ปั้นความสุข" ภายในงาน Bluport Happyland ณ ศูนย์การค้าบลูพอรต์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภททุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยีชิบาอุระ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Ceramics 02.mp4

กิจกรรมส่งเสริมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี