ยินดีต้อนรับ

welcome

สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาแหล่งดิน ด้วยศาสตร์ศิลป์เทคโนโลยีเซรามิกส์

อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์เข้าร่วมกับกลุ่มบ้านศิลปินหัวหิน ศิลปินหมู่บ้านด่านเกวียน และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดกิจกรรม "ปั้นความสุข" ภายในงาน Bluport Happyland ณ ศูนย์การค้าบลูพอรต์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภททุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันเทคโนโลยีชิบาอุระ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Ceramics 02.mp4

กิจกรรมส่งเสริมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี