โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาที่เป็นสากล (The Common European Framework of Languages ( CEFR )”

ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาที่เป็นสากล (The Common European Framework of Languages ( CEFR )”

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดในการใช้ภาษาตามกรอบอ้างอิง ( CEFR )

ในวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม และ วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 21.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 และ 2 อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นงานบริการสังคมให้แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา จำนวน 70 คน โดยระหว่างการอบรม มีที่พัก อาหารและอาหารว่างบริการทุกมื้อ

โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมโปรดส่งใบสมัครมายังคณะครุศาสตร์ โทรสาร 0-7426-0267 หรือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: mai_258@hotmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 ภายในเวลาราชการ และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ http://edu.skru.ac.th/ ภายในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

ขั้นตอนการสมัคร

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกข้อมูลของท่าน ที่นี่

2. ส่งใบสมัคร โดยสามารถเลือกส่งด้วย วิธีการดังนี้

2.1 ส่งด้วยตนเองที่ห้องสำนักงาน คณะครุศาสตร์ ชั้น 2 ที่คุณ ศศิกัญญา ยกย่อง

2.2 ส่งใบสมัครผ่าน เขตพื้นที่ หรือ โรงเรียนต้นสังกัดของท่าน จากนั้น เขตพื้นที่ต้นสังกัดหรือโรงเรียนต้นสังกัดของท่าน ส่งรายชื่อให้ คณะครุศาสตร์

2.3 ส่งทางโทรสารที่ หมายเลข 0 7426 0267

2.4 ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: mai_258@hotmail.com

ทุกช่องทางกรุณาส่ง ภายในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น.

3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมที่เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ภายในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ พักที่โรงแรม สงขลาพาเลช รบกวนผู้เข้าอบรมทุกท่านสำรองห้องพัก และระบุวันเข้าพัก ที่ อาจารย์ณิชภัทร 0996328945 ค่ะ