เตือน (Warning)

ระบบแจ้งเตือน Lampang Warning Center : LWC

แจ้งเตือนการรายงานผลการปฏิบัติงาน การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รวมถึงการแจ้งเตือนในประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการทำงาน