กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 2563 เทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี และจำนวนผู้ป่วยปี 2562

การเฝ้าระวังอันตรายจากการเก็บหรือซื้อเห็ดป่ามารับประทาน อาจเป็นเห็ดพิษ เสี่ยงเสียชีวิตได้