วัดศรีเกิด

(Wat Srikerd)

ในชุมชนศรีเกิด มีวัดที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณทั้งหมด ๗ วัด วัดศรีเกิดซึ่งเป็นวัดหนึ่งในชุมชนเป็นสถานที่น่าศึกษาหาความรู้และท่องเที่ยวเป็นวัดที่มีความสวยงามมีเค้าโครงศิลปล้านนาเหลืออยู่อีกวัดหนึ่งในจังหวัดลำปาง

วัดศรีเกิด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ ถนนศรีเกิด บ้านศรีเกิด ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วัดศรีเกิดสร้างเมื่อใดยังไม่มีหลักฐานปรากฏแต่ค้นพบคัมภีร์โบราณของวัดศรีเกิด ชื่อว่า"ธรรมมูลละกัณฑ์ไตร" พระไตรปิฎกได้จารึกไว้ว่าสามเณรตราวิละได้มาปฏิบัติครูบาวัดศรีเกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๓๐๕)จึงสันนิษฐานว่าวัดศรีเกิดสร้างเมื่อประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๓๐๕ และในคัมภีร์โบราณได้บันทึกไว้อีกว่าวัดศรีเกิดสร้างร่วมสมัยกับ วัดเชียงรายซึ่งวัดเชียงรายสร้างประมาณปี พ.ศ.๒๒๐๐ เดิมชื่อวัด “วัดศรีเกิดแก้วหัวเวียงจัย” แต่ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆว่าวัดศรีเกิด ต่อมาชื่อวัดก็เหลือแค่“วัดศรีเกิด”จนถึงปัจจุบัน

วัดศรีเกิด มีพระพุทธรูปที่สำคัญและมีประวัติที่น่าสนใจน่าศึกษามาก ๒ องค์ คือ

พระเจ้าสิงห์หลวงแสนภู

พระพุทธรูปไม้แก่นจันทน์

วัดศรีเกิด เป็นวัดราษฎร์พัทธสีมาสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๔๓ ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบไปด้วย พระอุโบสถ กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง ปูชนียสถาน มี พระธาตุเจดีย์ ๑ องค์

ปูชนียวัตถุมี หอเจ้าพญาแสนภู(เป็นเจ้าเชียงแสนที่สร้างพระสิงห์แสนภู)หอเสื้อวัด พระสิวลี (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) พระอุปคุต พระพิฆเณศ (เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ)โดยเชื่อกันว่าถ้าจะทำการใดๆให้มาขอพรกับพระพิฆเณศ ที่วัดศรีเกิดแล้วจะสำเร็จสมความปรารถนา

พระธาตุเจดีย์

พระพิฆเนศ

วัดศรีเกิด ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส เดิมทีมีแค่ ๘ รูปเท่านั้น ท่านพระครูวรเวชอินทพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดศรีเกิดได้ค้นพบในคัมภีร์โบราณอีก ๔ รูป รวมเป็น ๑๒ รูป เท่าที่ทราบนาม ดังนี้ ๑.ครูบาขัยยะวุฒิ ๒.ครูบาธรรมปัญญา ๓.พระอธิการสุริยา ๔.พระอธิการเทพ(ไม่ทราบช่วงปีพ.ศ.ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส) ๕.พระอธิการนุช พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๗๑ ๖.พระอธิการ บุญเป็ง พ.ศ.๒๔๗๑-๒๔๘๐ ๗.เจ้าอธิการอินถา พ.ศ.๒๔๘๐-๒๕๐๐ ๘.พระอธิการจันทร์ดี พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๐๖ ๙.พระอธิการเมืองใจ คมฺภีรปญฺโญ พ.ศ.๒๕๐๖-๒๕๑๑ ๑๐.พระอธิการเกษม คุตฺตสีโล พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๒๙ ๑๑.พระครูโกศลพิพัฒนกิจ (อดุล สุจิตฺโต) พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๕๗ ๑๒.พระครูวรเวชอินทพิทักษ์ (สุรินทร์ ติกฺขปญฺโญ) พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน

เจ้าอาวาสองค์ที่

พระอธิการเกษม( คุตฺตสีโล) เจ้าอาวาสองค์ที่ ๑๐

พระครูโกศลพิพัฒนกิจ(อดุล สุจิตฺโต)เจ้าอาวาสองค์ที่ ๑๑

พระครูวรเวชอินทพิทักษ์(สุรินทร์ ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสองค์ที่ ๑๒

รับตราตั้งพระอุปัชฌาย์

ทำพิธีฉลองตราตั้ง

พระครูวรเวชอินทพิทักษ์(สุรินทร์ ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดศรีเกิด เจ้าคณะตำบลพระบาท เขต ๓ จังหวัดลำปาง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีเกิดในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน ท่านชอบศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์โบราณจากครูบาอาจารย์หลายๆท่าน มีความรอบรู้ในการอ่านและเขียนภาษาพื้นเมืองโบราณได้เป็นอย่างดี

รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีเกิด

ศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์โบราณ

พิธีทางศาสนา วัดศรีเกิดจะมีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น เป็นประจำทุกวัน วันพระขึ้น-แรม ๘ ค่ำ และขึ้น-แรม ๑๕ค่ำ วัดศรีเกิดจะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรตอนเช้าและตอนเย็นเวลา ๑๘.๐๐ น. จะมีการสวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนาเป็นประจำ

ไหว้พระฟังเทศน์ฟังธรรม

ทำบุญทุกวันพระ

ตักบาตรอาหารคาวหวาน

ช่วงวันพระเข้าพรรษาของวัดศรีเกิดก็จะทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถก่อน ๓ รอบ แล้วจึงจะสวดมนต์ทำวัตรเย็นฟังพระธรรมเทศนา ทำสมาธิ บางทีก็จะมีคณะศรัทธาที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่มานอนที่วัดด้วยเหมือนสมัย ปู่ ย่า ตา ทวด ที่เคยปฏิบัติมาก่อนในอดีต