วัดป่าดัวะ

วัดป่าดัวะ ตั้งอยู่เลขที่ 487 ถนนราชบุตร ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา โฉนดเลขที่ 12787 อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนข้าวที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ทิศใต้จดถนนราชบุตร ทิศตะวันออกจดถนนบุญวาทย์ ทิศตะวันตกจดที่ดินเลขที่ 154 และทางสาธารณะประโยชน์

พระอุโบสถ

พระพุทรูองค์ประธาน

วัดป่าดัวะ เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2430 โดยเจ้าวรวงค์และเจ้าอินตุ้ม ณ ลำปาง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2492 วัดป่าดัวะ ได้รับวัฒนธรรมมาจากสมัยล้านนา สังเกตุได้จากพระอุโบสถที่มีรูปแบบการสร้างแบบล้านนาทั้งหลัง ภายในวัดเสนาสนะประกอบด้วย พระธาตุเจดีย์ อุโบสถ กุฏิศาลาการเปรียญ หอระฆัง

พระธาตุเจดีย์

หอระฆัง

องค์พระสิวลี (เป็นหนึ่งในพระอรหันต์สมัยพุทธกาลที่มีบุญบารมีมากมีความเด่นเป็นเลิศในทางโชคลาภ และอุดมไปด้วยโภคทรัพย์) พระสังกัจจายน์ (เป็นหนึ่งในพระอรหันต์ที่มีปัญญามากและเป็นเลิศในทางอธิบายธรรมและโชคลาภ) ดังนั้นวัดป่าดัวะจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำมาค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองหรือผู้ที่ต้องการมีสติปัญญาดี ควรแวะมาสักการะเทพแห่งโชคลาภ ทั้ง 2 องค์

พระสิวลี

พระสังกัจจายน์