นักเรียนสามารถเข้าใช้บริหารได้แล้ว เพื่อสืบค้นข้อมูล

ณ ห้องสมุดอาคาร1 และห้องสมุด 111ปี อาคาร 7

บริการสำหรับทุกคนเพื่อใช้บริการห้องสมุด ณ ห้องสมุดอาคาร1 และห้องสมุด 111ปี อาคาร 7

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดโรงเรียนชัยภูมิดีชุมพล

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดโรงเรียนชัยภูมิดีชุมพล

คิวอาร์โค้ดเว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

คิวอาร์โค้ดการลงทะเบียนยุวบรรณารักษ์ห้องสมุด

qr-code ดาวน์โหลด App CB Library


ห้องสมุดออนไลน์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าในศตวรรษที่ 21

แนะนำการใช้แอปพิเคชั้น ในโทรศัพทฺ์สมาทร์โฟนและในคอมพวิเตอร์

นักเรียนสามารถดาวน์โหลด App เพื่อเข้าใช้บริการห้องสมุดออนไลน์

คลิกที่นี่

ขั้นตอนการใช้งาน

รหัส Username และ Password คือ obec_wct หมายเหตุ ให้เข้าสู่ระบบในฐานะบุคคลทั่วไป

Username และ Password คือ obec_wct หมายเหตุ ให้เข้าสู่ระบบในฐานะบุคคลทั่วไป

สืบค้นหาหนังสือในหมวดหมู่หนังสือเพื่อจองหนังสือ

หมวดหมู่หนังสือ อาคาร 1 ห้องสมุดกลาง

สืบค้นหาหนังสือในหมวดหมู่หนังสือเพื่อจองหนังสือ

หมวดหมู่หนังสือ ห้อง111 ปี อาคาร 7

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เกมความรู้สู่ความเข้าใจ

บริการตอบคำถาม

เพื่อการค้นคว้า

การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต

ห้องสมุดมีชีวิต (Living library) หมายถึง ห้องสมุดที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างนิสัยรักการอ่านยั่งยืนสำหรับทุกเพศทุกวัย ด้วยบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา สภาพแวดล้อมดี มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้ สามารถเข้าถึง หนังสือ สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว

รายงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด2.2562.pdf
คู่มือปฏิบัติงานห้องสมุด.pdf

แหล่งข้อมูล

ช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองแก้ไขปัญหาหรือหาข้อมูลด้วยตนเองได้ด้วยการระบุแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่าย

เว็บไซต์สำหรับนักเรียน

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

เว็บไซต์สำหรับผู้ปกครอง

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

แบบฟอร์มของโรงเรียน

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด และมารยาทการใช้ห้องสมุด

แหล่งเรียนรู้ มุมหนังสือห้องสมุด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล