ศูนย์ยานพาหนะ รพ.พิบูลฯ

รายการขอใช้รถประชุม อบรม โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

ขอรถ (การตอบกลับ)

รายการขอใช้รถรับเอกสาร วัสดุทางการแพทย์

ขอรถ (การตอบกลับ)