วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล

โรงเรียนชลกันยานุกูล จัดกิจกรรมเลือกแนวทาง วางอนาคต ทุกสถาบันได้หมด ถ้าสดชื่น เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

1. รองนักรบ จันทร์สุกรี

2. อาจารย์จักรกฤษณ์ มะณี

3. นางสาววิราวรรณ ทิมเกิด

4. นักเรียนจำนวน 5 คน

วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จัดงาน pattayatech open house 2018 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

1. รองนักรบ จันทร์สุกรี

2. นางสาววิราวรรณ ทิมเกิด

3. นักเรียนจำนวน 5 คน

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ โรงเรียนเพลินจิตวิทยา

มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการฟังบรรยายทั้งหมด 37 คน บรรยายการแนะแนวโดยหัวหน้างานแนะแนวฯ ได้จัดทำ Power Point นำเสนอภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน จุดเด่นของแต่ละแผนก นักเรียนให้ความสนใจดี

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

1. อาจารย์จักรกฤษณ์ มะณี

2. นักเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 3 คน

3. นักเรียนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 คน

  • สถิติภาวะผุ้มีงานทำ ปีการศึกษา 2561