การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง พระยาวจีสัตยารักษ์ (ขำ ศรียาภัย)

ผู้จัดทำ ที่ปรึกษานางสาวศศิวิมล สุขมีชัย ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศนายชาญวิทย์ บำรุงชาติ ครูมนพัทธ์ สินธนามราพันธ์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเนียนบ้านซอย ๒

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง พระธรรมโกศาจารย์(พุทธทาส)

ผู้จัดทำ ที่ปรึกษานางสาวจุฬาลักษณ์ ยงประเดิม ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศนางสาวเพชนลิน รติกานต์นุวัฒน์ ครูจุรีรัตน์ ชูขันธ์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง คติความเชื่อเกี่ยวกับเเม่ย่านางเรือ ตำบลพุมเรียง
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษาายณัฐพงศ์ ก้องเกียรติพงศ์ ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศนายอะฟิก สองเมือง ครูเมตตา กลิ่นเมฆ ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนเเตงอ่อนเผดิมวิทยา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศรกับสุราษฎร์ธานี
ผู้จัดทำ ที่ปรกษานายศุภกฤต จอกถม ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ นายเกียรติชัย สามเมือง ครู อรวรรณ ชุมขวัญ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ภูมิปัญญามวยไชยา
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษานายนนทการณ์ ดีเลียบ ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศนายสาธิต เที่ยงตรง ครูจันตนา แซ่เจียม ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพุมเรียง
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษานางสาวจีรพร ชัยวิมล ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศนางสาวบุญทรัพย์ ทองปรอน คุณครู นันทยา บุญเเทน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตรณาราม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง สมุนไพรพื้นบ้าน บ้านพุมเรียง
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษานายอมรเดช แหวนเพ็ชร ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศนายฟารุตดีน ลีงาล่า ครูสมบูรณ์ จินตุลา ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ประมงพื้นบ้าน
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษ

นายภูวดล สุดเส้ง ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นางสาวธนพร ธนาวุฑฒ์ ครูสมบูรณ์ จินตุลา

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องภูมิปัญญาข้าวเหนียวกวน
ผู้จัดทำ ี่ปรึกษา

นางสาวสุญญตา แซ่จู ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นางสาวนัดดา ชัยสุข ครูครูจันตนา แซ่เจียม

ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องภูมิปัญญาการสวดพระมาลัย
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นางสาวกมลวรรณ นวลศรี ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นายภูวนัตถ์ สุดจันทร์ ครูนัยนา สัตถาพร

ครูวิทยฐานะชำนาญการ

โรงเรียนพระแสงวิทยา


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องภูมิปัญญาการทำน้ำตาลโตลดตำบลเวียง
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นายกฤษดา พนาลี ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นายวัชรพล ยับ ครูเมตตา กลิ่นเมฆ

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

โรงเรียนเทศบาล ๑ (เเตงอ่อนเผดิมวิทยา)

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องภูมิปัญญาการทำกะปิบ้านพุมเรียง
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นางสาวจุฬารัตน์ บรรจงช่วย ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นางสาวสุมณฑา กลับคง ครูจุรีรัตน์ ชูขันธ์

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องประเพณีลากพระและทอดผ้าป่า อำเภอไชยา
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นางสาวปัทมา แก้วผ่อง ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นางสาวปาริชาติ เพชรมุข ครูศิวพร พันธ์ลำภักดิ์

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องการเล่นไก่ชนไชยา
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นางสาวมาริสา ภักดีชาติ ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นางสาวกัญทิพร ศิลมัย นายปัญญกิจ มณีโชติ

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล 1(แตงอ่อนเผดิมวิทยา)


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องวัดสำคัญในอำเภอไชยา
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นายวัชนะ ทองเรือง ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นางสาวอามน่า กลางวัง ครูนิดา จินตนปัญญา

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นางสาววัลลภา แซ่ลิ่ม ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นางสาวชนิกานต์ ท่าชี ครูพรทิพย์ ราชเสนา

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องภูมิปัญญาการทำขนมเทียนไชยา
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นางสาวโสรยา จันทวดี ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นางสาวกมลนัทธ์ คงพรหม ครูทรงพล คล้ายเพชร

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องภูมิปัญญาการทำขนมจั้ง บ้านบุญใส
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นางสาววรานันท์ ทุมแพง ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นางสาวพรพิมล ช่วยทอง ครูพรทิพย์ ราชเสนา

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องภูมิปัญญาการทำขนมไข่ไชยา
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นางสาวศิริพร สมเขาใหญ่ ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นางสาวธิดารัตน์ ทองนวน ครูนวลจันทร์ นุกูลประทีป

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องน้ำพริกเนื้อปูพุมเรียง
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นางสาวอรนุช อ่อนรัตน์ ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นางสาวสุนันท์ ดอนบ้านเขียว ครูจุรีรัตน์ ชูขันธ์

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องภูมิปัญญาการปลูกข้าวหอมไชยา
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นางสาวดวงพร สุขแก้ว ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นางสาวจีรวรรณ เผือกยาน ครูนวลจรัส จิตสงค์

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล 5

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องประเพณีสวดประจำปี ชุมชนตลาด
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นางสาวณัฐริการ์ คงปราณ ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นางสาวจันทิมา จันทร์สุวรรณ ครูนวลจันทร์ นุกูลประทีป

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องภูมิปัญญาหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นางสาวญาณิศา จันทร์กัน ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นางสาวขจีพรรณ เพ็ชรแก้ว ครูนวลจรัส จิตสงค์

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล 5

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องภูมิปัญญาข้าวหมากไชยา
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นางสาวปพิชญา วงแหวน ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นายเชิดศักดิ์ พูลศักดิ์ ครูบัวมาศ อุบลรัตน์

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องภูมิปัญญาการทำน้ำปลาบ้านตะกรบ
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นางสาวมนัชญา ปัญจะเภรี ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นายชัยนันท์ เดชอารัญ นางบัวมาศ อุบลรัตน์

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องพิธีการทำขวัญข้าว
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นายเฉลิมก้าว จุลแก้ว ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นานที ฉิมทัต นางจุรีรัตน์ ชูขันธ์

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องภูมิปััญญาการเลี้ยงผึ้งบ้านโมถ่าย
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นางสาวสวยใจ ทิมรอด ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นางสาวณัฐชยา สินสโมสร ครูนัยนา สัตถาพร

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนพระแสงวิทยา

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องภูมิปััญญาผัดไทยไชยา
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นางสาวนิภักคะนัน สุวรรณทิพย์ ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นางสาวปิยธิดา ความสุข ครูมนพัทธ์ สินธนามราพันธ์

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านซอย 2

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าว บ้านปราชญ์ไชยา
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นางสาวเพ็ญนภา ตำเผือก ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นางสาวอัสมาอ์ ติ้งหวัง ครูนิดา จินตนปัญญา

ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ภูมิปัญญาการทำไข่เค็มไชยา
ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

นางสาววันวิสา สว่างแสง ดร.ทวัช บุญแสง , ครูชวนากร ฉิมเรศ

นางสาวชมพูนุช นิยมจิตร์ ครูศิวพร พันธ์ลำภักดิ์

ครูวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี