งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะเศรษฐศาสตร์

ตรวจสอบการขออนุญาตใช้ห้องเรียน ห้องประชุม กรณีเร่งด่วน (แบบ อส.01)

ตรวจสอบการขออนุญาตจอดรถยนต์ค้างคืนบริเวณคณะเศรษฐศาสตร์ (แบบ อส.04)