Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download

แบบฟอร์มการเสนอขอรายการครุภัณฑ์ปี 2564 Download

« หน้าที่แล้ว 1>2>หน้าถัดไป »


แนะนำอาคารแบบมาตรฐานของบประมาณปี 2565

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการอีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

การจัดตั้งงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

การตรวจรับในระบบ e-GP การจัดซื้อครุภัณฑ์

« หน้าที่แล้ว 1>2>หน้าถัดไป »

แนะนำอาคารแบบมาตรฐาน ของบประมาณปี 2565

ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการอีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

>1>2>3>หน้าถัดไป

พัฒนาโดย นางสาวทัตธนันท์ พุ่มนุช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เลขที่ 264 หมู่ที่ 2

ถนนคีรีรัถยา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร.032 425076 ต่อ 202