มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโลยีของนักเรียน

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

"ปั่นหัตถศิลป์ ถิ่นอีสาน@บุรีรัมย์"

วันที่ 24 พฤศจิการยน 2561

ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

สมัครร่วมกิจกรรม

16 ตุลาคม 2561 นายศักดา จันทร์ฝอย ประธานที่ประชุมคณะกรรมการ"ปั่นหัตถศิลป์ถิ่นอิ สาน@บุรีรัมย์ ที่สพป.บร.๑

ร้าน ช.กิตติชัย บุรีรัมย์ มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน มหกรรมฯ โครงการ"ปั่นหัตถศิลป์ ถิ่นอีสาน@บุรีรัมย์"