Algemene Voorwaarden

Brigitta Vos Work&Life coach is een eenmanszaak gedreven door Brigitta Vos en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09121261. Brigitta Vos Worldwide Coaching & Consultancy werkt met algemene voorwaarden zoals hieronder weergegeven.

Brigitta Vos Work&life coach Boterstraat 4 - 7226 LH Bronkhorst www.brigittavos.com info@brigittavos.com

1. Definities

1.1 Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek.

1.2 CRKBO: Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

1.3Offerte: de schriftelijke aanbieding door Brigitta Vos Work&Life coach over onder andere de dienst, het product , de prijs, de termijnen et cetera.

1.4 Opdracht: de dienst of product - zoals (online) coaching, trainingen, workshops, lezingen, retraites, spreekopdrachten, boek, E-book - die door Brigitta Vos Work&Life coach geleverd zal worden.

1.5 Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie Brigitta Vos Work&Life coach een overeenkomst sluit.

1.6 Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge afspraak voor een opdracht tussen opdrachtgever en Brigitta Vos Work&Life coach.

1.7 Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Brigitta Vos Work&Life coach geen invloed kan uitoefenen en waardoor Brigitta Vos Work&Life coach niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.

1.8 Partijen: Brigitta Vos Work&Life coach en de opdrachtgever samen.

1.9 Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische communicatie, zoals e-mail, Whatsapp en social media of andersoortige geautomatiseerde communicatie.

2. Algemeen

2.1 Brigitta Vos Work&Life coach richt zich met name op (online) coaching/begeleiding/advies en training.

2.2 Brigitta Vos Work&Life coach is CRKBO-geregistreerd.

2.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Brigitta Vos Work&Life coach en een opdrachtgever, waarop Brigitta Vos Work&Life coach deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.

2.4 Door ondertekening van een offerte of overeenkomst, of goedkeurende opdrachtverstrekking met Brigitta VosWork&Life coach, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 

2.5 Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.6 Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Brigitta Vos Work&Life coach, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken. 

2.7 Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

2.8 Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.9 Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Brigitta Vos Work&Life coach zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld.

3.2 Brigitta Vos Work&Life coach is slechts aan de offerte of aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.

3.3 Brigitta Vos Work&Life coach kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Eveneens heeft Brigitta Vos Work&Life coach te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren.

3.5 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.6 Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Brigitta Vos Work&Life coach daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Brigitta Vos Work&Life coach anders aangeeft.

3.7 Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Aanvang en looptijd van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan:

4.2 Van de voorwaarde in artikel 4.1 kan worden afgeweken wanneer de opdrachtgever reeds bekend is bij Brigitta Vos Work&Life coach.

4.3 Een mondeling gemaakte afspraak zal door Brigitta Vos Work&Life coach schriftelijk worden bevestigd.

4.4 De looptijd van de overeenkomst varieert van de type opdracht.

4.5 De looptijd kan bijvoorbeeld een dag, enkele weken of maanden en eveneens de deelname aan een zeven maanden of ander programma zijn.

4.6 De looptijd van de opdracht zal altijd duidelijk worden gecommuniceerd.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Brigitta Vos Work&Life coach zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Brigitta Vos Work&Life coach heeft bij de uitvoering van de overeenkomst daarom een inspanningsverplichting en kan dus niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

5.2 Voor coachees als opdrachtgevers geldt expliciet dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de te behalen doelen en resultaten. Brigitta Vos Work&Life coach kan daarom niet aansprakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht en de resultaten van de coaching (zie ook artikel 5.1). 5.2 Brigitta Vos Work&Life coach heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3 De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en informatie waarvan Brigitta Vos Work&Life coach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig te verstrekken. Als deze niet tijdig worden verstrekt, heeft Brigitta Vos Work&Life coach het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

5.4 Brigitta Vos Work&Life coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Brigitta Vos Work&Life coach is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Copyright/Intellectueel eigendom

6.1 Het eigendom van door Brigitta Vos Work&Life coach verstrekte stukken, ideeën, methodes, concepten, boeken of andere zaken of zogenaamde rechten van voortbrengselen van de geest die zij heeft ontwikkeld, alles in de ruimste zin van het woord, blijft volledig van Brigitta VosWork&Life coach. Dit is niet het geval als dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Brigitta Vos Work&Life coach hiervoor een vergoeding bedingen.

6.2 Verkoop en/of vermeerdering aan derden van het bedoelde onder artikel 6.1 is verboden.

6.3 Brigitta Vos Work&Life coach heeft het recht bij gebleken schending van het genoemde eigendom onder artikel 6.1, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

6.4 Al het door Brigitta Vos Work&Life coach vervaardigde, mag niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brigitta Vos Work&Life coach worden gebruikt, bewerkt of verwerkt dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

6.5 Brigitta Vos Work&Life coach behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Brigitta Vos Work&Life coach mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Indien Brigitta Vos Work&Life coach aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:

a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dan wel de gegevens die door de opdrachtgever ter hand zijn gesteld;

b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;

c. fouten of tekortkomingen van door of namens Brigitta Vos Work&Life coach ingeschakelde derden;

d. Overmachtssituaties.

7.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Brigitta Vos Work&Life coach slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Iedere andere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

7.3 Opdrachtgever vrijwaart Brigitta Vos Work&Life coach, dan wel door Brigitta Vos Work&Life coach ingeschakelde personen, voor aanspraken van derden, die voortvloeien uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.


7.4 Vrijwaring: De klant vrijwaart  Brigitta Vos Work&Life coach voor alle aanspraken van derden, inclusief de redelijke kosten van juridische bijstand, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, behalve schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Brigitta Vos Work&Life coach.


8. Betalingsvoorwaarden

8.1 De betaaltermijn die Brigitta Vos Work&Life coach hanteert, is uiterlijk 5 dagen na de factuurdatum. Betaling moet gebeuren op een door Brigitta Vos Work&Life coach aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

8.2 Betaling geschiedt altijd voorafgaande aan de dienstverlening.

8.3 Hetgeen is opgenomen in artikel 8.2 geldt ook voor particulieren/consumenten, tenzij het gaat om levering van een product (geen dienst zijnde).

8.4 Bij de levering van een product betaalt een particulier/consument altijd 50% vooraf, maar door middel van een zogenaamde individuele overeenkomst kan afgesproken worden dat de particulier/consument 100% voldoet.

8.5 Brigitta Vos Work&Life coach heeft het recht om periodiek te factureren.

8.6 In onderling overleg bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen.

8.7 Betaling door de opdrachtgever is geenszins afhankelijk van uitbetaling naar aanleiding van een declaratie bij een zorgverzekeraar of inkomstenbelasting aan de zijde van de opdrachtgever.

8.8 Als de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Door Brigitta Vos Work&Life coach zal een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

8.9 Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

8.10 Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Brigitta Vos Worldwide Work&Life coach het recht de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting.

8.11 Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij Brigitta Vos Work&Life coach. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.


9. Annulering(svoorwaarden) en garantie

9.1 Een bedrijf of persoon als opdrachtgever heeft het recht de opdracht enkel schriftelijk en in onderling overleg te annuleren. Brigitta Vos Work&Life coach heeft dan wel het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit:

a. Indien al is gestart met de uitvoering van de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn

gemaakt, inclusief de redelijke kosten van derving in winst; óf,

b. Indien nog niet is gestart met de uitvoering van de opdracht, dan zijn de annuleringskosten

afhankelijk van het moment van annulering:

- Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht:

20% annuleringskosten;

- Tussen de 0 en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de

opdracht: 50% annuleringskosten.

- Op de dag zelf (24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten en

eventuele reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.

9.2 Brigitta Vos Work&Life coach heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.

10. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

10.1 Brigitta Vos Work&Life coach is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

10.2 De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Brigitta VosWork&Life coach.

11. Geheimhouding

11.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht, tenzij daarvoor een wettelijke plicht bestaat.

11.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.3 Aan een opdracht zal door Brigitta Vos Work&Life coach niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

12. Klachtenregeling, geschillenregeling en toepasselijk recht

12.1 In het geval er sprake is van een klacht over Brigitta VosWork&Life coach, dan dient de opdrachtgever deze klacht eerst schriftelijk in te dienen bij Brigitta Vos Work&Life coach. Als dit niet heeft geleid tot een bevredigende uitkomst of als een reactie van Brigitta Vos Work&Life coach, dan is bij uitsluiting bevoegd de Klachtencommissie CRKBO, die de klacht onderzoekt en beoordeelt.

12.2 Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.

12.3 Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.

12.4 De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12.5 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse opdrachtgevers.

Privacybeleid website Brigitta Vos

Als u gebruikt maakt van deze website of direct samenwerkt met Brigitta Vos C&C (hierna Brigitta Vos genoemd), dan moet u kunnen vertrouwen op een juiste omgang met uw gegevens. In dit privacybeleid leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites vragen wij u om bepaalde gegevens te verstrekken. Deze gegevens hebben wij nodig om de dienst naar behoren uit te voeren. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten, onze rollen en de functionaliteiten van onze websites, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meerdere doeleinden, mede afhankelijk van de diensten die aan u geleverd worden:

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Brigitta Vos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Verstrekking aan derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Wij gebruiken technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Overige cookies: (naam)_gid   (aanbieder) brigittavos.com  (doel) Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. - (vervaltermijn) 1 dag (type) HTTP Cookie

Beveiliging en bewaren

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Brigitta Vos heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw gegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij ons toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval wij gebruik maken van de diensten van derden, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@brigittavos.com. Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen een bevestiging sturen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is afgestemd op onze huidige diensten en de mogelijkheden op onze websites. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen daarin, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid . Deze worden bekend gemaakt op deze pagina.

Vragen en feedback

Met regelmaat wordt gecontroleerd of de interne bedrijfsvoering aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of inzage wenst in uw gegevens, kunt u contact opnemen:

Bedrijf: Brigitta Vos

E-mail: info@brigittavos.com

Kvk 09121261

BTW: NL001786708B70

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27 februari 2023