บทเรียนออนไลน์ ครูพิทยา ทรงโฉม

รายวิชา เคมี 2 (ว30222) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ความหมายของโมล

หน่วยที่ 1 เรื่อง โมล

ตัวอย่างที่ 1

หน่วยที่ 1 เรื่อง โมล

ตัวอย่างที่ 2

หน่วยที่ 1 เรื่อง โมล

ตัวอย่างที่ 3

หน่วยที่ 1 เรื่อง โมล

ตัวอย่างที่ 4

หน่วยที่ 1 เรื่อง โมล

ตัวอย่างที่ 5

หน่วยที่ 1 เรื่อง โมล

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง โมล


รายวิชา เคมี 1 (ว30221) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี.ppt
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สอวน เคมี 2562.pptx

รายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง IS1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


รายวิชา IS1 ม.4

วีดิโอประกอบการสอน

กลศาสตร์ควอนตัม

แผนผังความคิด

ศิลปหัถกรรมนักเรียน

ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

รูปภาพกิจกรรมต่างๆ