- ปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนประทาย ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยเลือกพืชศึกษาคือ หมากเค็งหรือนางดำ

- ปี พ.ศ. 2551 ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ พระราชวังดุสิต สวนจิตรดา กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันพืชมงคล 9 พฤษภาคม 2551 - 19 ต.ค. 2552 ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันที่ 1 พ.ย. 2554 ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร สวนพฤกษศาสตร์ขั้นที่ 1

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโรงเรียนประทายได้เข้าร่วมโครงการเพื่อสนองพระราชดำริ เมื่อปี พ.ศ. 2548 รหัสสมาชิก 7-30180-001

ด้วยเห็นคุณอันจะบังเกิดแก่นักเรียน เพราะเหตุที่ ไม่มีวิชาใด ที่ไม่เกี่ยวกับธรรมชาติ ไม่มีทฤษฏีใด ไม่มีสูตรใด ไม่มีสมการใดที่มิได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติ เพียงสัมผัสธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติ เข้าถึงธรรมชาติของธรรมชาติศาสตร์ต่างๆก็ ปรากฏชัดในจิตยิ่งได้คิด พิจารณา ไตร่ตรอง นิมิตก็เกิด จินตนาการก็ตามมาความรู้แจ้งในศาสตร์ต่างๆจึงมีแก่นักเรียนที่ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกับงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน