แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

English Game Learning 

โดยคุณครูวีรวิชญ์ ทวีวิทยาพัฒน์

มุมในครึ่งวงกลม

โดยคุณครูปริศนา  กุลศรี


พันธะเคมี3มิติ 

(Chemical Bonding 3D)

โดยคุณครอรอนงค์  เอกพงษ์


Kahoot!! เรื่อง อาหาร

โดยคุณครูวราพงษ์   ช่างเจริญ

Present Simple Tense 

โดยคุณครวีรวิชญ์ ทวีวิทยาพัฒน์

 

Gas Netflix

โดยคุณครเจนต์  เทพสวัสดิ์


รู้จักกับ Scratch 

โดยคุณครูวิลาวัลย์  พลศรี


กิจกรรมออนไลน์เรื่อง เซลล์

โดยคุณครภัทรกันย์ กิติย

 

Present simple (Verb to be) 

โดยคุณครวีรวิชญ์ ทวีวิทยาพัฒน์


กีฬาวอลเล่บอลย์

โดยคุณครูธัญเทพ   เชื้อทอง


รักษ์สิ่งแวดล้อม part1 环保huanbao

โดยคุณครพรพิมล  ศุภวาร

 

ทวีปแอฟริกา 

โดยคุณครอัจฉรา ไสยะหุต


การเขียนตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ

โดยคุณครูทัศสณีย์ เดชนิ่ม

เอกสารประกอบการเรียนเศรษฐศาสตร์ 

โดยคุณครูเพชรัตน์  ไล้รักษา