นายกิตติชัย ด้วงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ต. บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร 056-705616