นายกิตติชัย  ด้วงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า