Boom effect analyse


Boom Effect Analyse

Wat is een bomen effect analyse?

Wanneer er gebouwd gaat worden rondom een boom, dan veranderd de inrichting of het toepassen van de openbare ruimte in de directe omgeving van de boom. Dit kan zowel een tijdelijke als een permanente afwisseling zijn. Activiteiten rondom de boom hebben invloed op de bovengrondse en ondergrondse standplaats van de boom. De plaats waarin u woont kan dan vragen of u een Bea wilt laten opmaken. De Bomen Effect Analyse wordt ook wel afgekort met de letters BEA.

Waarom is een Bomen Effect Analyse nodig?

De Boom Effect Analyse (BEA) kan tevens voor één boom als voor meer bomen gemaakt worden. De BEA is toepasbaar bij alle projecten en plannen voor activiteiten. Hierbij kun je denken aan:

- Bouw

- Sloop

- Functieverandering

- Ophogingen of afgravingen ( bijvoorbeeld een zwemvijver)


Wat kost een Bomen Effect Analyse?

Dat ligt helemaal aan het project Het projectplan houdt in, alle voorgenomen werkzaamheden zoals bijvoorbeeld de bouw van een schuur of een aanbouw. Daarnaast zijn de kosten ook afhankelijk van het aantal bomen dat onderzocht moet worden.

Wat is een richtlijn Boom Effect Analyse (BEA) ?

Omdat de uitgevoerde BEA’s in de praktijk frequent verschilden in de opbouw en kwaliteit is de richtlijn Boom Effect Analyse opgesteld door de bomenstichting in samenwerking met de CROW ( beheersystematiek openbare ruimte). Voor het uivoeren van de Boom Effect Analyse hanteer ik de Richtlijn BEA ( Boom Effect Analyse).

Hoe is deze richtlijn Bomen Effect Analyse opgebouwd?

De richtlijn Bomen Effect Analyse is een beschrijving hoe de beoordeling van de verwachte effecten moet plaatsvinden. Hiervoor zijn twaalf bouwstenen ontworpen waar de effecten van de geplande activiteiten op de boom en de mogelijkheden om de boom duurzaam in stand te houden, nauwkeurig onderzocht en onderbouwd wordt.

De vraag of behoud van de bomen mogelijk is bestaat uit twee deelvragen:

- Is behoud van de boomtechische kwaliteit van de bomen mogelijk?

- Is behoud van de functie of waarde van de bomen mogelijk?

Beide kanten zijn van gelijk belang. Als de boom technische kwaliteit ongewijzigd kan worden, dan wil dat nog niet zeggen dat dit ook geld voor alle functies van de boom. Daarom is met kennis van zaken uitgevoerd onderzoek en vakmanschap nodig om een gedegen antwoord op deze vragen te kunnen geven. Graag assisteer ik u door het doen van een Bomen Effect Analye en advies op maat.

De kwaliteit van de boom in kaart brengen is nodig om de Bomen Effect Analyse te kunnen antwoorden. Dit wordt gedaan volgens de VTA (Visual Tree Assessement) methode. Daarnaast is vanzelfsprekend extra onderzoek nodig naar onder andere:

- Ondergronds ruimtegebruik zoals bijvoorbeeld (aanwezig of nieuw aan te leggen) infrastructuur,etc.

- Wortelpakket

- Grondwaterstand

- Bodem

- Bovengronds ruimtegebruik, kroonprojectie, bebouwing etc.

Na verrichten van het onderzoek wordt alles in een overzichtelijk rapport omschreven. Hiervoor hanteert Jansen boomverzorging de nieuwe Richtlijn Bomen Effect Analyse.


Hoe wordt BEA opgebouwd?

Iedere Bomen Effect Analyse die wordt uitgevoerd volgens de Richtlijn Bomen Effect Analyse bestaat uit twaalf bouwstenen. Het toepassen van deze twaalf bouwstenen geeft een uniform, geheel en duidelijk gestructureerd onderzoek. De bouwstenen maken een samenhangend geheel en zijn geclusterd in de componenten Voorstudie, Veldonderzoek, Analyse, Conclusie en advies.

Door het laten uitvoeren van een BEA (Bomen Effect Analyse) brengen wij voor u de kansen en knelpunten in kaart.

De inhoudsopgave met de bouwstenen van een Bomen Effect Analyse is als volgt opgebouwd:


Voorstudie Aanleiding opstellen BEA

Bouwsteen 1 Uitgangspunt project

Bouwsteen 2 Toetsing uitvraag

Bouwsteen 3 Functie of waarde boom

Veldonderzoek Beoordeling achtergrondinformatie, beleid en veldonderzoek

Bouwsteen 4 Kwaliteit boom

Bouwsteen 5 Ruimtestudie

Bouwsteen 6 Kansen en knelpunten

Analyse Duiding bevindingen: is behoud van de boom mogelijk?

Bouwsteen 7 Impact bovengronds ruimtegebruik

Bouwsteen 8 Impact ondergonds ruimtegebruik

Bouwsteen 9 Impact uitvoering

Conclusie en advies Conclusie of behoud van de boom op basis van het voorgenomen plan NIET/WEL mogelijk is, met een logische onderbouwing en duidelijke motivering. Richtinggevend advies met voorwaarden voor behoud, boombeschermende maatregelen of alternatieven.

Bouwsteen 10 Eindoordeel effecten

Bouwsteen 11 Randvoorwaarden

Bouwsteen 12 Alternatieven


Boom effect analyse