งานทะเบียนวัดผล

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ