งานทะเบียนวัดผล 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ